Política de Privacitat

 

Amb la informació que li proporcionem a continuació Suki Design Studio vol que vostè conegui quina és la política de privacitat aplicada pel que fa a les seves dades personals.

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, resta informat que les dades personals proporcionades per vostè a través del lloc web https://www.suki.ws seran tractades en els següents termes:

 

Responsable del tractament

Les dades personals recaptades a través d’aquest lloc web seran tractades per Suki Design Studio, Carrer Montserrat 10, CP 08500 VIC (Barcelona). E-mail de contacte: hello@suki.ws 

Suki Design Studio compleix tots els requisits establerts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i totes les dades sota la nostra responsabilitat seran tractades d'acord amb les exigències legals, guardant-se les degudes mesures de seguretat tant tècniques com organitzatives, que garanteixen la confidencialitat dels mateixos.

 

Conservació

L'informem que les dades personals que ens faciliti, seran incorporades a un fitxer, del que és responsable Suki Design Studio i seran dedicades principalment a les finalitats relacionades amb la gestió d'administració general, desenvolupar, comercialitzar i informar dels serveis que oferim. En el supòsit que no vulgui rebre informacions que entenguem puguin ser del seu interès li preguem que ens remeti un correu electrònic en què ho indiqui a l'adreça de correu electrònic que consta en la present política de privacitat.

Posem en el seu coneixement que les seves dades personals no seran segmentades ni utilitzades amb altres finalitats comercials que la mera informació dels serveis per Suki Design Studio o l'altra empresa del grup esmentada, els quals pretenem que siguin de la seva utilitat.

A la nostra pàgina web no existeixen enllaços que permetin la comunicació de les seves dades a altres pàgines web i tampoc existeixen tractaments invisibles de dades personals

 

Drets

En cas necessari, pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit a Suki Design Studio, Carrer Montserrat 10, CP 08500, Vic, o enviant un e-mail a hello@suki.ws indicant al sobre o en l'assumpte del missatge: Suki Política de Privadesa.

Per tot això entendrem que en el supòsit de facilitar les seves dades ens autoritza expressament per realitzar el tractament de les seves dades conforme al descrit anteriorment.

 

Política de protecció de menors 

Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquest Web i n’accepta el tractament declara formalment ser major de 18 anys.

Resta prohibit l’accés i ús del portal als menors de 18 anys.

El RESPONSABLE recorda a les persones majors d’edat que tinguin menors a càrrec seu, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorporar les seves dades per sol·licitar algun producte.

També se’ls informa que existeixen programes informàtics per limitar la navegació mitjançant el filtratge o bloqueig de determinats continguts.

 

Tractament derivat de l’ús de les xarxes socials 

En seguir el nostre perfil a les xarxes socials, consent expressament al tractament de les seves dades personals d’acord amb la política de privacitat de la corresponent xarxa social. També consent expressament l’accés del RESPONSABLE al tractament de les dades contingudes al seu perfil i a què les notícies publicades sobre qualsevol producte del RESPONSABLE apareguin al seu mur. La seva petició per connectar implica necessàriament el seu consentiment per als tractaments esmentats, essent aquesta la base legal del tractament. Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti l’oposició o retiri el seu consentiment, el qual pot retirar en qualsevol moment.

La publicació de comentaris i continguts a les xarxes socials es convertiran en informació pública, per la qual cosa els usuaris hauran de tenir especial cura quan decideixin compartir la seva informació personal. El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació que els usuaris incorporin a la pàgina. No obstant això, les persones les dades personals de les quals siguin publicades o estiguin incloses en els comentaris, podran sol·licitar al RESPONSABLE la seva cancel·lació.